ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

SCHUURHUIS B.V.

Zuiderzeestraatweg 253, 8096 BK Oldebroek

**********************

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“verkoper” “reparateur” : SCHUURHUIS B.V.;

“koper” “opdrachtgever” : een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever waarop verkoper/reparateur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper/reparateur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

c. Eventuele algemene voorwaarden van een koper/opdrachtgever vinden nadrukkelijk geen toepassing, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

3. Offertes

a. Alle aanbiedingen van verkoper/reparateur zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

b. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper/reparateur niet.

c. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor verkoper/reparateur tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt een aanbieding van verkoper/reparateur automatisch voor nabestellingen.

d. De door verkoper/reparateur uitgebrachte offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Verkoper/reparateur is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper/opdrachtgever, door hem schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Levering

a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door verkoper/reparateur vanaf magazijn van verkoper/reparateur. De koper/opdrachtgever dient de zaken bij verkoper/reparateur op te halen.

b. De koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

c. Indien de koper/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

d. Gratis levering boven de € 250,- is van toepassing pallet en pakketten transport, grotere of zwaardere artikelen dienen afgehaald te worden of in overleg bezorgd tegen vergoeding.

5. Levertijd

a. De door verkoper/reparateur opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

b. Bij niet tijdige levering kan de koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen.

c. De door verkoper/reparateur opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

6. Deelleveringen

Het is verkoper toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien goederen in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Technische eisen, enz.

a. Indien de in Nederland geleverde goederen buiten Nederland worden gebruikt, is verkoper/reparateur er niet verantwoordelijk voor dat deze goederen voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de goederen worden gebruikt. Het vorenstaande geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

b. Alle andere technische eisen die door de koper/opdrachtgever aan de te leveren goederen worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst aan verkoper/reparateur te worden gemeld.

8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

9. Montage en soortgelijke werkzaamheden

a. Montage, waaronder mede wordt verstaan de reparatie, aanpassing, assemblage en installatie van goederen door verkoper/reparateur, wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven.

b. Verkoper/reparateur is gerechtigd om zich bij montage te laten bijstaan door derden.

c. Verkoper/reparateur is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door verkoper/reparateur, hetzij op verzoek of last van de koper/opdrachtgever, hetzij naar eigen inzicht van verkoper/reparateur, moet worden gepresteerd boven de in een overeenkomst omschreven werkzaamheden.

10. Ontbinding van de overeenkomst

a. Een overeenkomst tussen verkoper/reparateur en een koper/opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de navolgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper/reparateur omstandigheden ter kennis komen die verkoper/reparateur goede grond geven te vrezen dat koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien verkoper/reparateur de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is de verkoper/reparateur bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper/reparateur om schadevergoeding te vorderen.

b. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper/reparateur zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper/reparateur bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11. Garantie

a. Voor de geleverde goederen hanteert verkoper/reparateur de garantie conform die van de producent of leverancier van het betreffende product.

b. Garantie aanspraken schorsen de betalingsverplichtingen van de koper/opdrachtgever niet op.

12. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot het moment dat volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden.

b. Door verkoper geleverde goederen, die krachtens het hiervoor onder a. gestelde onder het eigendomsbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

c. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

d. De koper is verplicht medewerking te verlenen in die gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen. Deze medewerking houdt in een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan verkoper dan wel een door haar aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.

e. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan de hoogte te stellen.

f. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

13. Retentierecht

Verkoper/reparateur kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de koper/opdrachtgever onder zich heeft, zolang door het verkoper/reparateur geleverde goederen of diensten niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en zulks een de koper/opdrachtgever toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de verkoper/reparateur verschuldigd is of zal zijn.

14. Gebreken

a. De koper/opdrachtgever dient bij aflevering van de goederen na te gaan of de levering voldoet aan de bestelling of de overeenkomst.

b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper/opdrachtgever deze binnen uiterlijk 3 dagen na aflevering aan verkoper te melden.

c. Niet zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever binnen uiterlijk 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, schriftelijk aan verkoper/reparateur te melden.

d. Ook indien de koper/opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

15. Retouren

a. De koper kan door verkoper uit voorraad geleverde goederen binnen uiterlijk 8 dagen na aankoop retourneren.

b. De retourgoederen dienen in de originele verpakking aan verkoper te worden aangeboden en dienen voorts compleet, niet gebruikt en gemonteerd, niet beschadigd en in originele staat te zijn.

c. Bij retournering dient de pakbon c.q. aankoopfactuur van de goederen aan verkoper te worden overlegd.

d. Door verkoper speciaal bestelde goederen, alsmede electronische componenten en spuitbussen, komen niet voor retournering in aanmerking.

e. Door verkoper kan 15% retourkosten in rekening worden gebracht.

16. Prijzen/prijsverhogingen

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door verkoper afgegeven prijzen in Nederlandse valuta en exclusief BTW.

b. Indien verkoper/reparateur met de koper/opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper/reparateur niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding en levering door haar leveranciers significante prijswijzigingen zijn doorgevoerd.

c. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

17. Betaling

a. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/ reparateur.

b. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van het gekochte of bij het opleveren van de werkzaamheden.

c. Verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.

d. Na het verstrijken van de hiervoor gestelde betalingstermijn of contante betaling is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Verkoper/reparateur kan vanaf het moment van in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand vorderen tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt en tevens buitengerechtelijke incassokosten, gefixeerd op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 60,-.

e. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van verkoper/reparateur en de verplichtingen van de koper/opdrachtgever jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar zijn.

f. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden zonder korting of verrekening.

g. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle eventueel verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

18. Incassokosten

Is de koper/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper/reparateur, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper/opdrachtgever. De incassokosten zoals vermeld onder randpunt 17.

19. Aansprakelijkheid

Verkoper/reparateur is jegens de koper/opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

a. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde goederen geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

b. Verkoper/reparateur is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper/reparateur of haar medewerkers.

c. De aansprakelijkheid van verkoper/reparateur is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper/reparateur in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

d. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en verkoper/reparateur aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoper/reparateur beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

20. Overmacht

a. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper/reparateur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper/reparateru niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper/reparateur daaronder begrepen.

b. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper/reparateur opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper/reparateur niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

c. Indien verkoper/reparateur bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

21. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper/reparateur het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

23. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.